ที่ปรึกษาประกันชีวิตออนไลน์
โทร 093-372-2644
 • th

ประกันสุขภาพ


ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

AIA H&S PLUS GOLD | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ด้วยการคำนวณผลประโยชน์แบบเหมาจ่ายตามจริงให้คุณ

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบครัน ยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว

สิ่งที่คุณจะได้รับ

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวน 2 เท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 125 วัน)
 • ค่ายากลับบ้านไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
 • ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

 • ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงขณะเป็นผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์

 

 

 

AIA H&S EXTRA | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพและเสี่ยงเสียชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณ ในยามที่คุณต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra จะช่วยให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน > เมื่อเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมทั้งกรณี Day Case

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก > เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ > หากสัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ (โดยต้องไม่มีการขาดอายุ หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ สำหรับกรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนต้องชำระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวด

ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต > กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra ยังมีผลบังคับ